ಹೇಳುವೆ ಮೋರುಮ ಐಸುರದೊಳಗೊಂದು
ಮಾಳಗಿ ಮೇಲೆ ಅಲಾವಿ ಕುಣಿ |ಪ|

ತೋಳನ ಮದವಿಗೆ ಗಾಳಿ ದೇವರು ಬಂದು
ಬಾಳಿಯ ವನದಾಗ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗೊನಿ |೧|

ಜಾರತ ಕರ್ಮದಿ ಆರೇರ ಹುಡುಗಿಯು
ಸೋರುವ ತಾಬೂತ ಏರಿ ಕುಳಿತಮನಿ |೨|

ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ ಸಖನಾದ ಹಸೇನ
ದಶದಿನದೊಳು ಹಾಡಿ ಆಣಿಕಲ್ಲಿನ ಸೋನಿ |೩|
*****