ಆಕಳು
ಇತ್ತ ಅಮೃತದಿಂದ
ಬದುಕುತ್ತವೆ
ಮಕ್ಕಳು
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)