ಬಾಳೊಂದು
ಜೂಜಾಟ
ಕಾಲನ ಕೈ ತಪ್ಪಿ
ಬಾಳಲಿ ಓಡುವುದೇ
ಗೆಲಿವಿನಾಟ!


ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)