ರೊಟ್ಟಿ ಹೊರಗಿನ ಬಯಲು
ಒಳಗಿನ ಆಲಯ
ಅಂಚಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸುವ
ಮಿಥ್ಯಾಗರ್ಭ.
ಬಯಲು ಆಲಯಗಳ
ಪರಿಧಿ ದಾಟುತ್ತಾ
ಅಖಂಡ ಭೂಮಂಡಲ
ವ್ಯಾಪಿಸುವ ರೊಟ್ಟಿಯೂ
ಕಾಯುವುದು ನಿರ್ವಾಣಕ್ಕಾಗಿ,
ಹಸಿವೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ.