ವಾಲಿಗೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು
ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನು
ಒಬ್ಬ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ
ಏನು ಕಲಿಗಾಲ ಬಂತಪ್ಪ ರಾಮ. ರಾಮ.
*****

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್
Latest posts by ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್ (see all)