ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಮೆರೆದು ಮೆರೆದು
ಸುಸ್ತಾದ
ಚಂದ್ರ ಚುಕ್ಕೆಯರು
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ
ಮೋಡದ ಕರ್ಟನ್ ಎಳೆದು
ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಲಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ
*****