ಗಾಳ ಬೀಸಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ
ದಡದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತ
ಜೊಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿಷ್ಪಂದ ಬೆಸ್ತ.

ಸಾಕುಹಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ತೂರಿ,
ಹೊಸಹಕ್ಕಿಯನು
ಒಲಿಸಿ ನೆಲಕಿಳಿಸುತ್ತ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ

ಹಿಂದೆ ಬಾವಿಗೆ ಜಾರಿ
ತಳಕಿಳಿದು ಮರೆತ
ಸರಕುಗಳ ತರುವ ಪಾತಾಳಗರಡಿ.

ಸ್ವಾತಿ ಹನಿ ಹೀರಿ
ಮುತ್ತನು ಬೆಳೆದ
ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಎತ್ತಿ ಹೊರತರುವ ನೋಡಿ.
*****

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್
Latest posts by ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್ (see all)