ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲ ಬಣ್ಣವಲ್ಲ ಬೆಳಕಿನ ಈಟಿ
ಹಾರಲಿ ಈ ಧ್ವಜ ಎಲ್ಲಾ ತಡೆಗಳ ಮೀಟಿ.

ಈ ಧ್ವಜ ಶತಸಾವಿರ ಭುಜ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಜ್ಯೋತಿ
ಸಾವಿರ ಬಗೆ ಜೀವನಕೆ ನೆರಳನಿತ್ತ ಕೀರ್ತಿ
ಇತಿಹಾಸಕು ಹಿಂದೆ
ವಾಲ್ಮೀಕಿಗು ತಂದೆ
ಎನುವ ಬಿರುದ ಹೊತ್ತ ನೆಲದ ಘನತೆಯ ಪ್ರತಿಮೂರ್ತಿ.

ಈ ಪತಾಕೆಯಂತರಂಗ ಧರ್ಮಚಕ್ರಧಾಮ
ಬುದ್ಧಗಾಂಧಿ ಶಂಕರ ಶಿಬಿ ರಾಮ ಸತ್ಯಕಾಮ
ಗೋಕುಲದಾ ಗೊಲ್ಲ
ಗಾಂಡೀವದ ಮಲ್ಲ
ಎಳೆಯಾದರು ಈ ಧ್ವಜದಲಿ ಇದಕೆಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
*****

Latest posts by ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್ (see all)