ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಮೋಹ
ಮಮಕಾರಗಳ ಬಲೆ
ಚಿತೆ ಮೇಲೆ ಉರಿದಾಗ
ಹಿಡಿ ಬೂದಿಯ ಬೆಲೆ
*****