ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಮೋಹ
ಮಮಕಾರಗಳ ಬಲೆ
ಚಿತೆ ಮೇಲೆ ಉರಿದಾಗ
ಹಿಡಿ ಬೂದಿಯ ಬೆಲೆ
*****

Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)