ಅನ್ಯಾಯ ಖಂಡಿಸಲು
ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲ
ಎದೆಗಾರಿಕೆ ನೋಡಾ
ಖಂಡಿಸಲು ಹೋದವರು
ಮಾಯವಾದರಲ್ಲ
ಅದೇ ಪವಾಡ
*****