ಅನ್ಯಾಯ ಖಂಡಿಸಲು
ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲ
ಎದೆಗಾರಿಕೆ ನೋಡಾ
ಖಂಡಿಸಲು ಹೋದವರು
ಮಾಯವಾದರಲ್ಲ
ಅದೇ ಪವಾಡ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)