ಹಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯದೆ ಹಾಳು ವಿಷ ಕಳೆವುದೆಂತು?

ಪೇಳ್ವಂತೆ ಮಾಡುವಾ ನಿರವಯವ ಕೃಷಿ ಯಾಳಿಂದ ಪೇಳ್ದುದರಲಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಾಡುವಾ ಸುಳ್ಳು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯೊಳು ಮೇಲು ಸುಳ್ಳನೇ ದಿಟವೆಂದು ಸಾಧಿಸುವ ಪೇಟೆ ಬಾಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ ನಿರವಯವವಾದೊಡಂ ಮೇಲು - ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾ *****

ನಗುವ ಗಗನವೆ ಮುಗಿಲ ಮೇಘವೆ

ನಗುವ ಗಗನವೆ ಮುಗಿಲ ಮೇಘವೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನನು ಕೂಗುವೆ ಮುಗಿಲ ನೀರಿನ ಮುತ್ತು ತೂರುತ ಯಾಕೆ ನನ್ನನು ಕಾಡುವೆ ಗಟ್ಟಿ ಹುಡುಗನು ಗುಟ್ಟು ಒಡೆದನೆ ನನ್ನ ಸೀರೆಯ ಸೆಳೆದನೆ ಅಂತರಾತ್ಮದ ಗಿಡದ ಮಂಗನು ಅಂಗುಲಾಗವ...

ಬವಣೆ ಗೂಡು

ಚೈತ್ರ ಬಂದರೇನು? ಚಿಗುರಿಲ್ಲವಲ್ಲ ವಸಂತ ಬಂದರೇನು ಹೂ ಅರಳಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಯುಗಾದಿ ಬಂದರೇನು? ಹರುಷವಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗದೆ ಬಂಧಿಯಾಗಿವೆ ಭೂತದ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಭರವಸೆಗಳು ದಹಿಸಿವೆ ಅಂತರಂಗದ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸುಗಳೆರಡು ಶಿಲೆಯಾಗಿವೆ. ಜಡಭರತ...
ವಚನ ವಿಚಾರ – ಕೊಡುವ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ

ವಚನ ವಿಚಾರ – ಕೊಡುವ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ

ಎನಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಎನಗೆ ಧನವಿಲ್ಲ ಮಾಡುವುದೇನು ನೀಡುವುದೇನು ಮನೆ ಧನ ಸಕಲಸಂಪದಭ್ಯುದಯವುಳ್ಳ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ತಪ್ಪಲಕ್ಕಿಯನಾಯ್ದು ತಂದು ಎನ್ನೊಡಲ ಹೊರೆವನಾಗಿ ಅಮರೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಬಯಕೆ ಎನಗಿಲ್ಲ [ತಪ್ಪಲಕ್ಕಿ-ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿ] ಆಯ್ದಕ್ಕಿ...

ತುತ್ತೂರಿ

ಕಾರ್ಮೋಡ ಮುತ್ತಿಗೆಯ ಕಿತ್ತೊಗೆದ ಅನಂತಾನಂದಮಯಮಾಕಾಶ! ಗಿರಿಗಹ್ವಕರಗಳಾಚೆಯಲಿ ಗಗನದಲಿ ತೇಲಿ ತಿರುಗುತಿಹ ಗಿಳಿವಿಂಡು! ಸರಸಿಜಳ ಸೆರೆಬಿಟ್ಟು ಸ್ವರ್ಣೋಜ್ವ- ಲೋದಯದ ಸುಮಂಗಲ ಪಾಡಿ ಕುಲುನಗೆಯ ಕುಸುಮಗಳ ಮೂಸಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಮಧುವನೀಂಟುತಿಹ ತುಂಬಿಗಳು! ಏನಿದಚ್ಚರಿಯಮಮ! ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದಾನಂದಮಯ ಕಡಲು! ನಭೋಮಂಡಲದಾಚೆಯಲಿ...