ನನ್ನ ಹುಡುಗ

ಎಂಥ ಚೆಲುವ ನನ್ನ ಹುಡುಗ ಹೇಗೆ ಅದನು ಹೇಳಲಿ ಹೇಳಲಾರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಅದೂ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟುದೇನು ಮೈಯೆ ಮನವೆ ಒಲವೆ ಚೆಲುವೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೃದಯ ಹಿಗ್ಗಿ ಹರಿಯುವಂಥ ಬಲವೆ...

ಪ್ರೀತಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇನೊ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೆ

ಪ್ರೀತಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇನೊ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೆ, ಆದರೂ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ : ನನಗೆ ಹತ್ತಿದ ಕಳಂಕವನೆಲ್ಲ ಅದಕೆಂದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಹೊರುವೆ ಬಯಸದೆ ನಿನ್ನ ನೆರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರವೇನೆ ಇದ್ದರೂ ಏಕ ಬಗೆ ಗೌರವ...
ಪುಂಸ್ತ್ರೀ – ೧೪

ಪುಂಸ್ತ್ರೀ – ೧೪

ರೋಷದಲಿ ಕುದಿದನು ರುಧಿರವ ಶಲ್ಯ ಭೂಪತಿಯನ್ನು ಕರ್ಣ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸುವಂತೆ ಒಡಂಬಡಿಸಲು ತನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದುದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ ಅಮಿತಾನಂದವಾಗಿತ್ತು. ಎದೆಯ ನೋವು ಮರೆತು ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಯುದ್ಧ ಹದಿನೇಳನೆಯ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ....