ಕಾಯೋ ತಂದೆ

ಕಾಯೋ ತಂದೆಯೆ ಕಂದನ ಸದಯ ಕನವರಿಸುತಲಿದೆ ನನ್ನೀ ಹೃದಯಾ || ಪ || ಕಾಲಿವು ಕೆಸರಲಿ ಹೂತಿವೆ ಜೀಯಾ ತಲೆಯಿದು ಮುಗಿಲಿಗೆ ನೋಡುತಿದೆ ಅರಳಿದ ಸುಮಗಳು ಅಣಕಿಪವೆನ್ನ ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯು ಕರೆಯುತಿದೆ || ೧...

ವರುಣನ ಕೇಳು

ವರುಣನ ಮಗ ಭೃಗು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲು ತಾನೇ ಬುದ್ಧ ಒದ್ದನು ವರುಣನು ಆತನ ಪೃಷ್ಠಕೆ ಭೃಗು ಮುಗ್ಗರಿಸಿದನಾಚೆಯ ಲೋಕಕೆ ಭೃಗು ನೋಡಿದ- ಅಲ್ಲೊಬ್ಬಾತ ಇನ್ನೊಬ್ಬಾತನ ಬಿಚ್ಚುತಲಿದ್ದ ವೃಕ್ಷದ ತೊಗಟೆಯ ಬಿಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪೊರೆ...
ಮೂಗಿನ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಚಮತ್ಕಾರ!

ಮೂಗಿನ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಚಮತ್ಕಾರ!

ಮೂಗು ಮನುಷ್ಯನ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಗ. ಈ ಮೂಗು ಮೂಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಮೂಗಿನಿಂದಲೇ ಸುವಾಸನೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುಡು. ಕೆಲರೋಗಗಳನ್ನು ಮೂಗಿನಿಂದ ಹೀರಿದ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ದೇಹದ...

ಗುಪ್ತ ಜನ್ಯ

ಆಕಾಶ ಬರಿ ಶೂನ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಅಸತ್ಯ ಅಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ದಾಂಪತ್ಯ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಗಿಲು ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ನೀರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸುರಿಯಲು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಸಾಧ್ಯ *****