ಬೂರಲ ಮರದ ಅಜ್ಜ

[ಮಕ್ಕಳ ಹಾಡು] ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಗುಜ್ಜಯ್ಯ ಮಜ್ಜೀಗಿ ಕೊಡತೇನ ದಟ್ಟಿಯ ಪುಟ್ಟಿಯ ಕರೆದೊಯ್ಯ ದೊಡ್ಡಜ್ಜ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ತಂಬಾಕು ಕೊಡತೇನ ಪರಕಾರ್‍ದ ಮಮ್ಮಗಳ ಕರೆದೊಯ್ಯ ||೧|| ಬೂರಲ ಮರದಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಕರದೇನ ಬುರ್‍ಲಜ್ಜ ಬುರ್ರಂತ ಹಾರ್‍ಹೋದೆ ಗುಡದಾಗ...

ಕಾಯಿ

ಮೇಷ್ಟ್ರು: "ಒಂದು ಕಾಯಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿರಬಾರದು..." ಪಾಪು: "ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ" ಮೇಷ್ಟ್ರು: "ಅಲ್ಲ.." ಪಾಪು: "ಸವತೆಕಾಯಿ" ಮೇಷ್ಟ್ರು: "ಅಲ್ಲ..." ಗುಂಡ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಿದ: "ಮನೆ ಕಾಯಿ" *****

ಇವರೇ ನನ್ನವರು

ಇದು ಬುರ್ಖಾ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ನಾನು ಮರುಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಮೌನವಾಗಿ ಹೊತ್ತು ಬಂದ ಬುರ್ಖಾ. ಅಂದು ಹಿಂದೂಮ್ಮೆ ಇದರ ಒಳಗೆಯೇ ನಾನು ಸಿಡಿಮಿಡಿಕೊಂಡು ಮೌನವಾಗಿ ಮಿಡಿಕಿದ್ದೆ. ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಅತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಹಲುಬಿದ್ದ. ಬಾಲ್ಯದ ಆ ನೆನಪು...

ಅದ್ಯಾಕೆ ಅವರಿವರ ಮತವೆಮಗೆ ?

ಇದ್ದೀತು ಕೃಷಿಯೊಳಗು "ಮತ ಭೇದ" ವದನೆ ಚರ್ಚಿಸುತೆಮ್ಮ ಮತದಾನವಾ ವುದಕೆಂದು ಕಾಲ ಕಳೆವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಮುದದೊಳೆಮ್ಮ ದೇಶಕಾಲದಾಧಾರದೊಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾದಿ ಧರ್ಮವ ನೆನೆದರದು ಸಾವಯವ - ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾ *****