ಪ್ರಯಾಸ

ಗುಡ್ಡವನು ಹತ್ತಿ ಆಯಾಸಗೊಂಡ ಕಂಡದ್ದು ನಿನ್ನನೇನು ಹೆಡ್ಡರಾ ಗೊಂಬೆ ಜನರನ್ನು ತಿಂಬೆ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಲೇನು || ೧ || ಕಂಡದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕುಕ್ಕಿ ಇರಿವಂಥ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಡದ್ದು ಧೂಳು ಕುರುಡುತನ ನೀರು...

ಗೀತಾ ರಹಸ್ಯ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣೌವಾಚಃ ಲೊಚ ಲೊಚ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ: ಕೇಳಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಯ್ಯ ಯದಾ ಯದಾಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿ ಕೆಂಪು ನಿಶಾನಿ ಶನಿ ಶನೀ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದೇನಯ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಎಂಟನೇಯವ ಕೂರ್ಮಾವತಾರಿ ಚಪಾತಿ...
ಪ್ರೇಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಪಕ

ಪ್ರೇಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಪಕ

ಬಾಹ್ಯ ಸ್ವರೂವದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಉದ್ದ ಎತ್ತರ, ತೂಕಗಳ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಮಾಡವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಪನವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಎರಡು ಜನ...