ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿಯ ದಿಕ್ಕುದಿಸೆ

ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿಯ ದಿಕ್ಕುದಿಸೆ

ಯಾವುದೇ ಚಳವಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ಆಶಯಗಳು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿವಸೇನೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗಲಿ ನಾವು ಕೊರಗ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ,...

ನೀನೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು

ನೀನೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೀನಿರದೆ ನಾನು ಕುರುಡು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತು ಅದು ಇರದೆ ಬದುಕು ಬರಡು ನಂಬು ನನ್ನ ನಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲವೆ ಕೊಲ್ಲ್ಲು ಇಲ್ಲೆ /ಪ// ನಿನ್ನ ಮೊದಲ ನೋಟ ಕಣ್ಗೆ ಅತ್ಯಪೂರ್ವ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys