Day: March 29, 2020

Latest posts by ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್‍ (see all)

ಹಣಿಸೆ ಮಾವು ಹುಳಿಯಿಂದಲೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಮುದಿಯಾದರು ಹುಣಿಸೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ಮಾವು ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತ ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹುಳಿಯನ್ನು *****

Read More

ಒಂದೇ ಒಂದು ಮರದ ನೆರಳನ್ನಾಗಲೀ, ಬೀಜವನ್ನಾಗಲೀ, ಬೇರನ್ನಾಗಲೀ ಕಾಣದೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳುವುದು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ದೂರ ನಡೆದ

Read More