ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನ

೧ ಕಟ್ಟಿ ಜರತಾರಿ ಕಚ್ಚೆ ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಅಭ್ರಕದ ಮಿಂಚು ಬಣ್ಣ ಬಳಿದಾಟ ಕಿರೀಟ ವೇಷ ಈ ಮಜಬೂತು ಶೃಂಗಾರ ತೇಗಿ ಢರ್ರನೆ ಸೋಮರಸ ಅಹಹ ತನ್ನಿರೋ ಖಡ್ಗ ಬಡಿಯಿರೋ ಚಂಡೆ ಜಾಗಟೆ...

ವರ್ತುಲ

ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ ಸ್ವಾರ್ಥದ ವರ್ತುಲ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಧೀಯಲ್ಲೇ ನಡೆದು ನಡೆದು ದಾರಿಯೇ ಸವೆಯದಾಗಿದೆ ಸವೆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಅಡಿಯಿರಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ವಾರ್ಥದ ನಡಿಗೆ ತಾನು, ತನ್ನದರ ನಡುವೆಯೇ ಬಾಡಿ ಬಸವಳಿದ...