ಚದುರಂಗ ಪ್ರವೀಣೆ ರಂಗಿ

ಕಪ್ಪು ಕೆಂಪು ಕಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇ ಕುಳ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ರಂಗಿಯ ಹೊಡೆತ ನೋಡಬೇಕು ಅವಳ ಹಿಡಿತ ನೋಡಬೇಕು ಅವಳ ಆಟ ನೋಡಬೇಕು ಅವಳ ಬೇಟ ನೋಡಬೇಕು ಅವಳ ಕುದುರೆ ಲಗೀ ಲಗೀ ಮಡಿಲು ನಿಗೀ ನಿಗೀ...

ಬಿಂದಿಗಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗೆ ನನ್ನದೆ ದರ್ಶನ ಹೊರಡುವ ಅವಸರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರೀಮುಬಳಿದು ಲ್ಯಾಕ್ಮೆ ಹಚ್ಚುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಒಂಬತ್ತು ಬಿಂದಿ ಇಡುವ ಹೊತ್ತು ಗಳಿಗೆ ತಟಸ್ಥ ಕೈ ಬಿಂದಿ ಇಡದೆ ಮುಗಿಯದು ಸಿಂಗಾರ ದೊಡ್ಡ ಬಿಂದಿ,...