ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿ ವನಪಿನೊಯ್ಯಾರೆ

ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿ ವನಪಿನೊಯ್ಯಾರೆ ಬಾರೆ ನೀರೆ ನಿನ್ನನಗಲಿರಲಾರೆ || ಪ || ದೀರೆ ಮರೆಯದಿರಲಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಕೆರಿಯ ಮೇಲಿನ ಏರಿಯೊಳು ನೀ ಬಾರದಿಹೆ ನಾ ದಾರಿಯೊಳು ತರುಬಿದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ||ಅ.ಪ.|| ಹರನಾ ಹಿಡಿದೆ...