ಯೋಗಿಪದಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲವೋ ಸದ್ಗುರು ನಿರಾಲ ||ಪ|| ಭೋಗ ವಿಷಯ ನೀಗಿ ಭವದ ಬ್ಯಾಗಿಯಳಿದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸುಖದ ||ಅ.ಪ.|| ತನುವಿನಾಶಯರಿದು ಮಾಯಾ- ಗೊನಿಯ ಕೊರಿದು ಕರ್ಮಸಾಗರ ಕನಸಿನಂತೆ ತಿಳಿದು

Read More