Month: October 2010

#ಕವಿತೆ

ಹೇಸಬಾರದೆ ಮನಸೆ

0

ಹೇಸಬಾರದೆ ಮನಸೆ ನೀ ಹೇಸಬಾರದೆ ಆಸೇದ ನದಿಯೊಳ್ ಈಶ್ಯಾಡುವುದಕೆ ಹೇಸಬಾರದೆ ||ಪ|| ಭೂಮಿಗುದಿಸಿ ಭವದಾ ಮಹಾಕರ್ಮದಿ ಮರಳಿ ಮಾಯಾ ಮೋಹಕೆ ಮೋಹಿಸದೆ ||೧|| ಏಳು ಜನ್ಮಾತರ ಮೇಳೈಸಿದ ಸುಖ ತಾಳಿ ಇಳೆಗೆ ಬಂದು ಬಾಳುವುದಕೆ ನೀ ||೨|| ಲೋಕದಿ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ ಭಜಿಸುತ ಕಾಕು ವಿಷಯದ ಭೋಗ ಸಾಕು ಸಾಕಿನ್ನೆನ್ನು ||೩|| ****  

#ಕವಿತೆ

ಮನವೆಂಬೊ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣ ಸನ್ನೆ

0

ಮನವೆಂಬೊ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣ ಸನ್ನೆ ಕಾಮ ತಾನು ದೇಹದೊಳು ಸುಳಿದಾಡುತಿರೆ || ಪ || ನಿನಗೆ ವಿಷಯ ಸುಖವಾದಾಕ್ಷಣದೊಳು ಎನಗೆ ಸುರಿತ ಸುಖಬೋಧವ ಬೇಡುವರೆ ||ಅ.ಪ.|| ಚದುರಂಗ ಕುಚಕೊಡಾ ತಟದಿ ಇಡಲು ವಾಚಾ ಸತ್ವ ಚಿತ್ತ ಅಧರಪಾನ ಉಂಡರೆ ಪ್ರಥಮ ಆವತಾರವ ಕಳೆದು ನಿಂದವಳೆಂದು ಹಿತದಿ ಹಿಂಭಾಗ ಮಂಟಪವ ಸಾರೆ ||೧|| ಶಿಶುನಾಳದೀಶಗ ಅಸಮ ಕುಮಾರಗ […]

#ಕವಿತೆ

ದುಖಮೆ ಪಡಾ ಮನ್

0

ದುಖಮೆ ಪಡಾ ಮನ್ ಸುಖ ನಹಿ ಮಾಯಾ ಟಕತಿ ಮರನ ರಖವಾಲರೆ || ಪ || ಖಾತಾ ಪೀತಾ ಸೋತಾ ಸಬದಿನ ಬಾತ ಯೆ ಗಫಲತ್ ಖೇಲರೆ || ೧ || ತೀನ ರೋಜ ಗುಜರಾನ ಜೀವನಕಾ ಯೇ ತನ ಮಾಠೀ ಮೈಲರೆ || ೨ || ರೋಶನ ಹೋ ಶಿಶುನಾಳ ಜಗತ ಪರ ದೇಶ […]

#ಕವಿತೆ

ಮನಸಿನ ಹರಿದಾಟವನು ನಿಲ್ಲಿಸು

0

ಮನಸಿನ ಹರಿದಾಟವನು ನಿಲ್ಲಿಸುವದು ಘನಕಷ್ಟವೇನೋ ಮನುಜಾ ||ಪ|| ತನುತ್ರಯದೊಳು ಕುಳಿತಾಡುವ ಜೀವನ ಗಣವರಿಯದ ಮಾರ್ಗಬ್ಯಾರೋ ಮನುಜಾ ||ಅ.ಪ.|| ದಶದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಾರ್ಯಾಡು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಹೊಸಬಲೆ ಹಾಕುವ ಪರಿಬ್ಯಾರೋ ಗುರುಗೋವಿಂದನ ಚರಣಕಮಲದೊಳು ಸ್ವರಗೊಂಬ ಭೃಂಗದ ಪರಿಬ್ಯಾರೋ ಮನುಜಾ ||೧|| ವಿಷಯವರಿತು ಸುಖಬಯಸಿ ಬಲು ಕಸಿವಿಸಿಗೊಂಬುವಿ ಸತತ ಮನಸೆ ಧರಿಪತಿ ಶಿಶುನಾಳನರಮನಿ ತಿಳಿದರೆ ಹೊರಒಳಗೊಂದೇ ಪರಿಯಲ್ಲೋ ಮನಸೇ ||೨|| **** […]

#ಕವಿತೆ

ಈಸಲಾಗದು ಮನಸೆ ಆಸೆಯ ನದಿಯೊಳು

0

ಈಸಲಾಗದು ಮನಸೆ ಆಸೆಯ ನದಿಯೊಳು ||ಪ|| ಈಶ್ಯಾಡು ನೀ ಏಳು ಜನ್ಮಾಂತರ ಮೇಳವಿಸಿ ಸುಖತಾಳಿ ಇಳೆಗೆ ಬಂದು ಬಾಳುವುದೇಕೆ ನೀ ||೧|| ಭೂಮಿಗುದಿಸಿ ಭವದ ಕರ್ಮದಿ ಏ ಮರುಳೆ ಮಾಯ ಮೋಹಿಸುವುದೇಕೇ ||೨|| ಲೋಕದಿ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶರ ಭಜಿಸುವುದೇ ಕಾಕು ವಿಷಯಕೆಂದೋ ಸಾಗೆನಿಸದೆ ನೀ ||೩|| *****

#ಕವಿತೆ

ಬಾಯಿಲೆ ಬ್ರಹ್ಮವ ಬೊಗಳಿದರೇನೋ

0

ಬಾಯಿಲೆ ಬ್ರಹ್ಮವ ಬೊಗಳಿದರೇನೋ ನಾಯಿ ಜನ್ಮಕೆ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳುವ ಮನಸೇ || ಪ || ಕಾಯ ಜೀವದೊಳು ನ್ಯಾಯವ ಬೆಳೆಸಿ ಮಾಯದೊಳಗೆ ಮುಳುಗೇಳುವ ಮನಸೇ ||ಅ.ಪ || ಪರಸ್ತ್ರೀ ಪರಧನ ಪರನಿಂದ್ಯದಿ ನೀನು ಪರಸ್ತುತಿಯಲಿ ದಿನಗಳಿಯುತ ಮನಸೇ ವರಶಾಸ್ತ್ರಗಳೋದಿ ಅರಗಿಳಿಯಂದದಿ ನೆರೆಸಂಸಾರ ಪಂಜರದಿ ತೊಳಲುವ ಮನಸೇ ||೧|| ಹೊಲಸಿನ ಸುಂಬಳ ಸೇವಿಪ ನೊಣದಂತೆ ತಿಳಿಯದೆ ವಿಷಯದಿ […]

#ಕವಿತೆ

ಮನಸಿನ ಭ್ರಮೆ ತೀರಿಸಬಾರೆ

0

ಮನಸಿನ ಭ್ರಮೆ ತೀರಿಸಬಾರೆ ನೀರೆ          ||ಪ|| ತೀರಿಸದಿದ್ದರೆ ಆರಿಗ್ಹೇಳಲಿ ನಾನು ವಾರಿನೋಟದಿ ಬಂದು ಕೂಡೇ ಬೇಗ ಒಡಗೂಡೆ      ||ಅ.ಪ.|| ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮೂವರ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹಿದಿ ಇಂದಾರಿಗುಸುರಲಿ ಚಂದಿರಮುಖಿಯೇ             ||೧|| ಬಾ ಬಾ ಅಂದರೆ ಬಾರಿ ಬಾರದೆ ನಿಂತಲ್ಲೆ ಏ ನಾರಿ ಎರಡಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ          ||೨|| ವಸುಧೀಶ ಶಿಶುನಾಳ ವಸತಿಯೊಳಿರುತಿಹ ಕುಸುಮಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕಸಿವಿಸಿಗೊಳಿಸದೆ       ||೩|| […]

#ಕವಿತೆ

ಬೆಳಗಾಗುವ ತನಕ ಕುಳಿತುನೋಡು

0

ಬೆಳಗಾಗುವ ತನಕ ಕುಳಿತುನೋಡು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ||ಪ|| ಬಲು ವಿಷಯಗಳಾ ಬಲಿಸೆ ತನುತ್ರಯದೊಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಸುಳಿದಾಡುವ ಮನವೆ               ||೧|| ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಾಡದೆ ತಣ್ಣಗೆ ಪವಡಿಸಿ ಕುನ್ನಿಯ ಮನವೆ        ||೨|| ನಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿ ಮಲಗಿರ್ದು ಕನಸಿನೊಳು ಗದ್ದಲಿಸುವ ಗುಣನೋಡಿ ಮನವೆ            ||೩|| ಘೋರ ಚಿಂತಾಸಾಗರದೊಳು ಮುಳುಗಿ ಪಾರಗಾಣದ ಛೀಮಾರಿ ಮನವೆ               ||೪|| ವಸುಧಿಪ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ ಸ್ಮರಣೆಯ […]

#ಕವಿತೆ

ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಬೇಕಂತೀ

0

ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಬೇಕಂತೀ ಬಹು ದುಶ್ಚಿಂತಿಯೊಳಗೇ ನೀ ಕುಂತೀ ಯಾಕೋ ಎಲೋ ನಿನಗೀ ಭ್ರಾಂತೀ ನಾಳಿಗಾಗುವದೀಗಂತೀ ||ಪ|| ಆಶಪಾಶಗಳ ಬ್ಯಾಡಂತಿ ವಳೆ ಮೀಸಲ ನುಡಿ ಮಾತಾಡಂತೀ ಭಾಷೆಕೊಟ್ಟು ತಪ್ಪಬ್ಯಾಡಂತೀ ಹರಿದಾಸರೊಳಗೆ ಮನನೀಡಂತೀ ||೧|| ಅವರನು ಕಂಡರೆ ಅವರಂತೆ ಮತ್ತಿವರನು ಕಂಡರೆ ಇವರಂತೆ ಅವರವರರಿಯದೆ ತನಗೂ ತಿಳಿಯದೆ ಮೂಢನಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತೀ ||೨|| ಪೊಡವಿಯೊಳಗೆ ಶಿಶುನಾಳಂತೀ ದೃಢಗೋವಿಂದಯೋಗಿಯ ಚಿಂತೀ ಬಿಡದಾತನ […]

#ಕವಿತೆ

ಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಮನವಿಡದಿನ್ನಾ

0

ಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಮನವಿಡದಿನ್ನಾ ವರದ ಇಂಗಿತ ತಿಳಿಯದವಗೇನು ಫಲ? ಜಂಗಮ ಜಂಗುಕಟ್ಟಿ ಹಿಂಗದೆ ತಿರುಗಲು ಸಂಗನ ಶರಣರಿಗೇನು ಫಲ? ||ಪ|| ಮೂರ ಮನಿಯ ಭಿಕ್ಷ ಬೇಡದಲೇ ಮ- ತ್ತಾರ ಭಕ್ತರೊಡನಾಡದಲೇ ಚಾರು ತರದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಜಪವನು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡದಲೇ ||೧|| ಭಂಡ ಭವಿಗಳನು ಖಂಡಿಸದೇ ಸುಳ್ಳೇ ಹಿಂಡುಗಟ್ಟಿ ತಿರುಗೇನು ಫಲ? ತುಂಡುಗಂಬಳಿಯ ಹೊತ್ತು ಹೆಗಲಿನೊಳು ಮಂಡಿಬೋಳಿಸಿದರೇನು […]