ರಸಪಾಕ

ಬೆಲೆ

ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೆಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಇನಿಯಾ ನನಗೂ ಭಾವನೆಗಳು ಇವೆಯೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಬದುಕು ಸಹನೀಯ *****

ಸಬಲೆ

ಅರಿಯದವರ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಬಲೆ ತಿಳಿಯದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಸಮಯಸಿಕ್ಕಾಗ ಬೀಸಿ ಬಲೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಾವೆಂತಹ ಸಬಲೆ *****