ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕತೆ

ಒಂದು ಎತ್ತಿನಿಂದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಂಬೋರು ಹಗ್ಗ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏನಿದ್ದರೂ ಈಗಲೆ ಎಂದು. ನವನಾರು ಸಂದೆಲ್ಲಾ ಜಾಲಾಡಿ, ಸುಳಿ ಸುದ್ಧ, ತಲೆಬಾಲನೋಡಿ ದನ ಕರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿ ತರುವವರು ಇನ್ನು...

ನೀರು… ನೀರು… ನೀರು…

ನೀರು... ನೀರು... ನೀರು... ಬದುಕಿಗೆ ಅಲ್ಲವೆ ಅದು ಬೇರು ಬೇರು ಇಲ್ಲದ ಮರವುಂಟೆ? ಇದ್ದರೂ ಅದಕೆ ಉಸಿರುಂಟೆ?? /ಪ// ಗೆದ್ದನು ಜಗವ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ ಕಡೆಗೆ ಸತ್ತನು ಕಾಣದೆ ನೀರ ಹೆಣ್ಣನು ಗೆದ್ದ ಭಾವ ಮದಲಿಂಗ...
ದೇವರೇ ಪಾರುಮಾಡಿದಿ ಕಂಡಿಯಾ

ದೇವರೇ ಪಾರುಮಾಡಿದಿ ಕಂಡಿಯಾ

"Life is as tedious as a twice-told tale" ಧಾರವಾಡದ ಶಾಖೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಪ್ತಾಪುರವೆಂಬ ಹೆಸರು, ದೂರ ದೂರಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯು ತುಸು ಹೊರಬೀಸಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ವಾಯು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys