ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ

ಊರುಗೋಲಿನ ಅಜ್ಜ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮೆಲ್ಲನೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಮೂಲೆಯ ಹೂಕುಂಡದಲಿ ತುಂಬ ಬಾಡಿದ ಹೂಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಅಳಲು ಯಾವುದೋ ಪಾಪಕಂಡ ಬದುಕು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ನರಕ, ಯಾತನೆಗಳಿಗೆ ಮುದಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಭಾರಭಾರ....

ದಾರಿ

ದಾರಿ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಪಾದದ ಗುರುತುಗಳು ಹೊತ್ತ ಭಾರದ ಹೃದಯದ ಮನ ಕಾಣಿಸುವ ಚಲನೆ, ಫಳಫಳಿಸಿದ ಬೆವರು ಹನಿಗಳು. ದಾರಿಗುಂಟ ಸಾಗಿದ ಕಣ್ಣೋಟಗಳು, ಅಂತರಂಗ ಕಲುಕಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ, ಪೂರ್ವವಲ್ಲದ ನಡುವೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸೂಸುವ...