ದುಷ್ಟರು

ದುಷ್ಟರನು ಬಹುದೂರವಿರಿಸಯ್ಯ ಹರಿಯೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನೆನಗೆ ಕೊಡದಿರಲು ಸರಿಯೆ ಎನ್ನ ಒಳಗಡಗಿರುವ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಸೋತಿಹೆನು ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವನೆನಗೆ ದಕ್ಕಗೊಡರಿವರು ಕಣ್ಣು ಬಡಿಯುವ ಕ್ಷಣಕೆ ನಿನ್ನ ಮರೆಸುತಲಿಹರು ಇನ್ನಾವ ಬಗೆಯೊಳಗೆ ಧನ್ಯಳಾಗುವೆನೊ ವಿಷಮಯದ ಮೋಹವನು ಸವಿಮಾಡಿ ಉಣಿಸುವರು...

ದಾರಿ

ದಾರಿ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಪಾದದ ಗುರುತುಗಳು ಹೊತ್ತ ಭಾರದ ಹೃದಯದ ಮನ ಕಾಣಿಸುವ ಚಲನೆ, ಫಳಫಳಿಸಿದ ಬೆವರು ಹನಿಗಳು. ದಾರಿಗುಂಟ ಸಾಗಿದ ಕಣ್ಣೋಟಗಳು, ಅಂತರಂಗ ಕಲುಕಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ, ಪೂರ್ವವಲ್ಲದ ನಡುವೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸೂಸುವ...