ಕನ್ನಡ
ಬೆಳಸಿ, ಉಳಿಸಿ
ಎಂದರು ಸಚಿವರು;
ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ,
ಉಳಿಸಿದ್ದೇವಲ್ಲಾ ‘ಋ’!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)