ವೀರಪ್ಪನ್
ಬದುಕಿದ್ದಾಗ
ಸರ್‍ಕಾರದ ಮಿದುಳಿಗೆ
ಆಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಬನ್!
*****