ವೀರಪ್ಪನ್
ಬದುಕಿದ್ದಾಗ
ಸರ್‍ಕಾರದ ಮಿದುಳಿಗೆ
ಆಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಬನ್!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)