ತಾಳಿ ಬಿಗಿದು
ಬೀಗುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಡ
ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ
ಶಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ
ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಕೊಂಡ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)