ಮತದಾರನಿಗೆ
ಓಟು ಮಾಡಲು
ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ;
ಆದರೆ ಅವನಿಗಾಗಿ
ಅದೆಷ್ಟು ಆಮಿಷ?!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)