ಮತದಾರನಿಗೆ
ಓಟು ಮಾಡಲು
ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ;
ಆದರೆ ಅವನಿಗಾಗಿ
ಅದೆಷ್ಟು ಆಮಿಷ?!
*****