ಯಾವ ರಾಗ ಪಲ್ಲವಿಯ ಪದದನುಪದದನುನಯ
ಸರ ಸ್ವರದಮೃತ ಮಾನಸದನುಲಾಪದದನಾಲಯ |

ಋತು ಋತುವಿನ ಕ್ರತುವು ನೀನು,
ಬಾಳಿನೆಳೆಯ ತಂಬೆಲರವು,
ಪಥ ಪಂಥ ಪಾಂಥದ ಪಥವು ನೀನು,
ಬೆಳಗು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು.

ನನ್ನ ಜಲಧಿಯ ತುಂಬು ಬಿಂಬವು
ನಿನ್ನ ಚಿಲುಮೆ ಬಿಂದು ಕಸವರ,
ಒಲವೊಲವಗಣ್ಣಿನ ಕನಸಬಿಂಬವು
ನಿನ್ನ ಸುಮದಧರದ ಕೇಸರ,

ನನ್ನ ಮೆತ್ತೆಯ ಮೃದು ಮೋದ ತಲ್ಪವು
ನಿನ್ನ ಕುಂಭದೆದೆಯ ತುಂಬುರ,
ಪ್ರಾಣ-ಹರಣದ ಭಾವ ಕಲ್ಪವು
ನಿನ್ನ ರತ್ನ ಗರ್ಭದ ಹಂದರ,

ಕ್ಷೀರ ದಧಿಘೃತ ಮಧು ಸವಿಯು ನೀನು
ಇಂದ್ರಿಯೊಳಿಂದ್ರಿಯದಾನಂದವು,
ಅನಂತ ತಾನನಂತದೈಸಿರಿ
ಋಷಿಗಡಣದಮರರೊಲಿಸಿದ ಶಕುತಿಯು ||
*****