ಈತ
ನನ್ನ ನಲ್ಲಾ ರೀ;
ಕೈ ಹಿಡಿದ
ಕೇಳದಯೇ ಡೌರೀ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)