ಕೂ ಕೂ ಎನುತಿದೆ ಬೆಳವಾ
ಬಂದು ಹೊಕ್ಕಿತು ಭವವೆಂಬ ದುಃಖದ ಹಳವಾ    ||ಪ||

ಪುರುಷನ ಬುಟ್ಟಿಯೊಳಿಟ್ಟು ಬಹು-
ಹರುಷದಿ ಹಳ್ಳದೋಳ್ ತೇಲಾಕ ಬಿಟ್ಟು            ||೧||

ತನುವೆಂಬ ಗೂಡಿನೋಳಿಟ್ಟು
ತನ್ನ ದೇಹವೆಂಬೋ ಮರದೊಳೂ ಹಾರಾಕ ಬಿಟ್ಟು        ||೨||

ಆನಂದದಲಿ ನಾವಿರಲು
ಸ್ವಾನಂದದಿ ಪಕ್ಕದೊಳು ಕೆದುರುತಲಿರಲು        ||೩||

ಭುವನದೊಳಗೆ ನಿಂತಿರಲು ದೇವಾ
ಶಿಶುನಾಳಧೀಶಾ ಗೋವಿಂದನ ವರವು         ||೪||

*****