ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೂನು
ಏರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ;
ಬೆಲೂನಿಗೆ ಜೀವ ಭಯ
ಬೆಲೆಗೆ ಯಾರ ಭಯ?
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ

Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)