ಕನ್ನಡವ ಪ್ರೀತಿಸೆ
ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ
ಪರಭಾಷೆ ಮೋಹಿಸೆ
ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗಲ್ಲಿಗೆ

*****