ಜೀವನದ
ಯಶಸ್ಸೆಂದರೆ
ಪರಿಶುದ್ಧ ನಗು
ಮತ್ತು ದೀರ್ಘನಿದ್ರೆ!
*****

Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)