ಸಾಗರ ಸೇರುವವರೆಗೆ
ನದಿಗಳಿಗೆ ಚಿಂತೆಯೇ ಚಿಂತೆ
ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ
*****

Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)