ಸಾಗರ ಸೇರುವವರೆಗೆ
ನದಿಗಳಿಗೆ ಚಿಂತೆಯೇ ಚಿಂತೆ
ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ
*****