ದೀಪಕ್ಕೆ –
ತನ್ನದೇ ಆದ
ಸಿಂಹಾಸನವೊಂದು
ಪ್ರಾಪ್ತ-
ವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.
*****