ಹೆಂಡತಿ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ
ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ
ಅತಿ ರೂಪ;
ಹಳಬಳಾದಂತೆ
ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ
ಅವಳ ರೂಪ ಪ್ರಕೋಪ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)