ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ
ಸಂತರೂ ಮಹಾಂತರೂ
ಶಾಂತರೂ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರೂ
ಯಾರು ಏನೇ ಅಂತರೂ
ತುಂತುರು ಮಳೆ ನಿಲ್ಲದು

ಅಲ್ಲಿಯು ತುಂತುರು ಇಲ್ಲಿಯು ತುಂತುರು
ಆಚೆ ತುಂತುರು ಈಚೆ ತುಂತುರು
ಮೇಲೆ ತುಂತುರು ಕೆಳಗೆ ತುಂತುರು
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯು ತುಂತುರು
ಅಂತೂ ಇಂತೂ ತುಂತುರು

ನಿಂತಿತೆಂದರೆ ಶುರು!
*****

ತಿರುಮಲೇಶ್ ಕೆ ವಿ
Latest posts by ತಿರುಮಲೇಶ್ ಕೆ ವಿ (see all)