ರಾತ್ರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್‌
ಆಗಿ ಕಿಟಕಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ
ಕರ್ಟನ್‌ಗಳು
ಒಳನೋಟದ ಮಾತುಗಳು
ಕಥೆಗಳು
ಇಡಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ
ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
ಕರ್ಟನ್ ತೆಗಯುವವರಿಗೆ
ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ.
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)