ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬಾ ಬಂದೀತು ಗೆಳತಿ
ಇನ್ನಾರಿಗ್ಹೇಳಲಿ || ಪ||

ಅವಕ್ಕ ನಾರಿ ಜೋಕಾಲಿ ಏರಿ
ಕೈಬೀಸಿ ಕರಿಯಾಲೀ || ೧ ||

ಅರಳಿಟ್ಟು ತಂಬಿಟ್ಟು ನಾಗಪ್ಪಗ್ಹಾಲ ಹೊಯ್ಯಲಿ
ಅಣ್ಣನಪಾಲು ತಮ್ಮನಪಾಲು ಅಕ್ಕನಪಾಲು ಮುತ್ತಾಗಲಿ || ೨ ||

ಮಾವನಪಾಲು ಮೈದುನಪಾಲು ಗಂಡನಪಾಲು ಮನದಲ್ಲೆ
ಊರಪಾಲು ದೇವರಪಾಲು ಗುರುವಿನಪಾಲು ಆತ್ಮದಲ್ಲೆ || ೩ ||

ವಸುಧಿಯೊಳು ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನಪಾಲು
ಬಸವಗೆ ಮುಟ್ಟಲಿ || ೪ ||

*****