ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನಿಗೆ
‘ಸದಾಧರ್ಮ’ ಪತ್ನಿ
ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡ
‘ಅಯ್ಯೋಕರ್ಮ’ ಪತಿ!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)