ಚಂದ್ರಪ್ನೋರೇ ಚಂದ್ರಪ್ನೋರೇ
ದಾರಿ ಬಿಡಿ.
ಇಂದ್ರಪ್ನೋರು ಹೇಳಿದಾರೆ
ಭೂಮಿ ದೇವಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ
ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ
ಮೋಡದ ಪರದೆ ಸರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕಿ ನೋಡದೆ
ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ
ಗಾಡಿ ಬಿಡಿ.
*****