ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ?
ಅಥವಾ
ಬಂದಿದ್ದಿರಿ ಯಾಕೆ ?
ಅಥವಾ
ಬಂದೂ ಬರದಂತಿದ್ದಿರಿ ಯಾಕೆ ?

ಎಂದೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ
ನಡೆಯಿರಿ
ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೊತ್ತಾಯಿತು.
*****