ಪ್ರೀತಿಯೇ.. ನಮ್ಮುಸಿರು
ಒಲವೇ… ಹಸಿರು…
ಸಂಗಾತಿ… ಸಾಂಗತ್ಯದ
ಪ್ರೀತಿಯಲೇ ಗೆಲುವು

ನಿತ್ಯನೂತನ… ಜಗದಿ
ನಿರ್ಮಲ… ಪ್ರೀತಿ
ಅನುದಿನ ಅಮರ..
ಸ್ನೇಹ ಶಾಂತಿಯ
ಪ್ರೇಮ… ಮಧುರ…

ಮನುಕುಲದ ಶಾಂತಿ…
ಪ್ರೀತಿಯಲೆ… ಅಳಿವು… ಉಳಿವು
ಪ್ರೀತಿಯಿರದೆ ಎಲ್ಲ ಬರಿದು

***