ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಹಾಲು
ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ
ಆಲ್ಕೋಹಾಲು
ಮುದಿಯಾಗೆ
ಕೈಯಲಿ ಕೋಲು
ಮುಖದಲಿ ಜೋಲು
ಬಾಳೆಲ್ಲಾ ಗೋಳು
ಕೊನೆಗೆ ಸಾವಿನ ಪಾಲು…

****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)