ಆಸೆಯನಳಿದು, ರೋಷವ ನಿಲ್ಲಿಸಿ,
ಜಗದ ಪಾಶವನರಿದು,
ಈಶ್ವರನೆನಿಸಿಕೊಂಬ ಶರಣರ
ಜಗದ ಹೇಸಿಗಳೆತ್ತ ಬಲ್ಲರೊ
ಅಪ್ಪಣಪ್ರಿಯ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ?
*****