ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಂಥ
ಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ
ಎನ್ನುವುದು ನನಗೀಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು
ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ
ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಯುವುದಕ್ಕೆ
ನನಗೀಗ ಟೈಮಿಲ್ಲ ಹೊತ್ತಾಯಿತು
*****