ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಮನೆ
ಬಣ ಬಣ;
ದಾಯಾದಿಗಳಿರುವ ಮನೆ
ಸದಾ ರಣರಣ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)